Skip to content Skip to footer
הצטרפו אלינו

הלשכה שלנו הנה ארגון דו מדינתי, המשרת אינטרסים כלכליים של חבריו ופעילותם העסקית.

לשכת המסחר פולין ישראל הוקמה כמענה לצרכי קהילת העסקים בפולין ובישראל, אשר שיתוף הפעולה הכלכלי ביניהן צומח באופן דינאמי ומתמשך.
הלשכה הוקמה ביוזמת אנשי עסקים אשר מבינים כי ניתן להשיג הצלחות בשוק התחרותי הנוכחי, על בסיס שיתוף והחלפת מידע וניסיון, כמו גם קשרים אישיים מהימנים ומגוונים.
המשימות המבוצעות על ידי הלשכה, בנוסף לתמיכתה ביזמויות וקידום אינטרסים של חברי הלשכה, כוללות :
 • איסוף והפצה של מידע רלבנטי לפעילות השותפים שלנו.
 • קידום והפצה של נכסי תרבות ומורשת לאומית, של שתי המדינות.
 • ארגון אירועים לשימור ופיתוח יחסים פוריים בין חברי הלשכה.
ועוד רבים אחרים….
הכר את

ההזדמנויות שמציעה הלשכה.

קשרים

הלשכה מקדמת יצירת קשרי עסקים חדשים ויקרי ערך.

פיתוח

במסגרת ייצוג חברי הלשכה, אנו מתמקדים בהזדמנויות מעשיות לפיתוח העסקי שלהם ובתמיכה בגידול יכולתם התחרותית.

ניסיון

אנו פועלים על בסיס ניסיון רב שנים בתחום העסקי הבינלאומי, עם רשת קשרים ענפה, אשר הודות לה אנו יכולים לענות ביעילות על צרכיהם של חברי הלשכה.

בהתאם למסלול הנבחר, חברות בלשכה תאפשר לכם

 • קבלת מעמד רשמי של חבר לשכת המסחר הפולנית-ישראלית
 • ייעוד האדם / החברה התומכים בלשכה באתר האינטרנט שלנו
 • השתתפות בסמינרים פנימיים נושאים
 • קבלת המידע החשוב ביותר אודות הפעילות הכלכלית והתרבותית של הלשכה
 • גישה לפלטפורמת הרשת האלקטרונית של הלשכה
 • השתתפות במפגשים נושאים נייחים של הלשכה (מאורגנת בפולין ובישראל)
 • קידום אישי של חברות חברות
 • גישה לדוחות מומחים ולנתונים שהוכנו מטעם הלשכה בנושאי כלכלה, כספים, משפטים וחברתיים בעסקים הפולניים-ישראליים
 • קבלת תואר חבר מועצת הפיקוח של לשכת המסחר הפולנית-ישראלית
 • עיצוב האסטרטגיה והמדיניות של הלשכה

בחר את התוכנית שלך והצטרף לקבוצת חברי לשכת המסחר הפולנית-ישראלית

השותפים שלנו

השותפים שלנו